coupon   Chcete urobiť radosť priateľke, manželke, alebo matke, ale nie ste si istý výberom alebo veľkosťou? Kúpte si náš darčekový poukaz.

coupon   Kúpte si náš darčekový poukaz.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodnej spoločnosti Sassa Mode s.r.o.

so sídlom Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou

identifikačné číslo: 25480880

zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20171

pro predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sassa.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Sassa Mode, s. r. o. so sídlom Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikačné číslo: 25480880 zapísaná v Obchodnom registri Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20171, (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.sassa.sk (ďalej len „sassa.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva"), (predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“).

1.2 Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.sassa.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“)

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke predávajúceho, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene tieto aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a taktiež údaje uvedené pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom všetkých údajov nevyhnutných k prihláseniu sa do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj účet nevyužíva dlhšie ako 36 mesiacov, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícií nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu softwarového a hardwarového vybavenia.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien za jednotlivý tovar. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu počas ktorej sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s poštovným a balným. Tieto informácie platia iba v prípade doručovania na území Slovenskej republiky.

3.4. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednaný tovar vloží kupujúci do elektronickej nákupnej tašky webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a údaje o požadovanom doručení objednávaného tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko: „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú považované kupujúcim za správne. Predávajúci po obdržaní elektronickej objednávky potvrdí elektronickou poštou kupujúcemu, že elektronickú objednávku obdržal, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte, či v objednávke (ďalej len elektronická adresa kupujúceho). Pokiaľ predávajúci nemá objednaný tovar skladom informuje následne kupujúceho o tejto skutočnosti a prípadne dohodne ďalší postup.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený po prijatí objednávky v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu), požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je kupujúcemu zaslané od predávajúceho elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi: v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: SK 7402000000001780535659 vedený vo V.Ú.B. banke a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“).

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prebratí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná pred  odoslaním tovaru do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho).

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, a to najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl.3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad- faktúru, ktorú odošle spoločne s tovarom, prípadne elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho, uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Predávajúci poučuje kupujúceho, že kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok ustanovených v § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je k dispozícií na webových stránkach predávajúceho v sekcii „Vrátenie tovaru“ sassa.sk\vratenie-tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať priamo okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho shop@sassamode.cz.

5.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl.5 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim vrátený predávajúcemu do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Behom tejto lehoty pre odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ s tovarom náležite zaobchádzať, vykonať kontrolu a to len takým spôsobom, aký by mu bol umožnený v predajni (tovar vybrať z obalu, vyskúšať si ho, skontrolovať, ponechať na ňom originálne označenia, visačky a pod.) Pokiaľ dôjde k zníženiu hodnoty tovaru nevhodným zaobchádzaním, či používaním, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu to, o čo sa hodnota tovaru týmto nevhodným zaobchádzaním znížila. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1. obchodných podmienok, vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti tovar na vlastné náklady alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, ak kupujúci zvolí iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, môže predávajúci kupujúcemu vrátiť náklady na dodanie tovaru vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania tovaru.

5.4. Nárok predávajúceho na úhradu škody, ktorá vznikla na tovare znížením jeho hodnoty z dôvodu nevhodného zaobchádzania s tovarom zo strany spotrebiteľa (čl.5.2.), je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupújúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

5.5. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade so § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu aj darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom tohto darčeka svoju účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Ak platí, že predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, tak platí, že kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.2. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia tovaru.

6.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porušení toto okamžite hlásiť prepravcovi.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nie je poškodený. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

• má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
• sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho využitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
• je tovar v zodpovedajúcom množstve,
• tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužívajú pri tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena vyjednaná, alebo na opotrebovaný tovar spôsobený jeho zvyčajným užívaním.

7.4 Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa zato, že tovar bol chybný už pri prevzatí. To neplatí v prípade chyby pre ktorú bola výslovne poskytnutá nižšia cena, alebo na opotrebovanie jeho obvyklým užívaním alebo nevhodnou údržbou. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytuje pri spotrebnom tovare v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia.
7.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho zaslaním reklamovaného tovaru na adresu: Sassa Mode, s.r.o., Košovská cesta 66/16, 971 01 Prievidza. K uplatneniu práv z chybného plnenia môže kupujúci využiť formulár, ktorý je k dispozícií na webových stránkach predávajúceho v sekcii „Reklamácia tovaru“ sassa.sk/reklamácie.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

8.3 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy shop@sassamode.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
8.5 Kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz.
8.6 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru za základe živnostenského oprávnenia, kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Osobné údaje kupujúceho sú predávajúcim predpísaným spôsobom chránené a zaobchádzané je s nimi transparentným a zákonným spôsobom.

9.2 Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich (subjektov) prebieha plne v súlade s zákonem o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27.dubna 2016.

9.3 Predávajúci (spoločnosť) má na úseku GDPR spracované vlastné opatrenie k splneniu svojich povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, pričom prijaté Zásady spoločnosti nájdete na webových stránkach.
9.4 Kupujúci berie na vedomie, že v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom e-shopu je spracovanie osobných údajov nevyhnuté pre plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti (kontaktu, dopytu) subjektu údajov (kupujúceho). Sassa mode s.r.o. ďalej ako správca, poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých sassa Mode s.r.o. využíva, patrí nasledujúca spoločnosť: GLS General Logistics Systems s.r.o.

9.5 Osobné údaje budú spracované iba pre nevyhnutú dobu, budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom či vo vytlačenej podobe.

9.6 Kupujúci ma právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho. Práva kupujúceho, ako osoby, ktorej údaje sú takto spracované, sú bližšie rozvedené v prijatých Zásadách ochrany údajov spoločnosti, ktoré sú umiestnené (dostupné k zoznámeniu) na tomto odkaze.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIA COOKIES

10.1 Zasielať (šíriť) obchodné oznámenie možno na základe „zákazníckej výnimky“ alebo na základe súhlasu užívateľa.

10.2 Predávajúci môže v rámci zákonnej zákazníckej výnimky svojím zákazníkom (kupujúcim) zasielať obchodné oznámenie – informácie týkajúce sa vlastných obdobných výrobkov či služieb. V rámci zákazníckej výnimky nemožno posielať obchodné oznámenie tretích osôb alebo v ich prospech. Zasielané obchodné oznámenie musí byť označené ako „obchodné oznámenie“.
10.3 Štandardné webové prehliadače (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, možno ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov. Cookies, čo sú malé množstva dát, ktoré naše servery posielajú vášmu počítaču a ktoré umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu vaším potrebám.
10.4 Cookies požíva takmer každá internetová stránka na svete. Cookies zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštevovať internetové stránky, a preto sú pre vás užitočné. Pokiaľ na návštevu našich internetových stránok použijete rovnaký počítač a rovnaký internetový prehliadač, cookies pomáhajú vášmu počítaču zapamätať si vaše navštívené stránky a vaše nadstavenia stránok.
10.5 Cookies nevyužívame k iným ako čisto technickým účelom, nespojujeme údaje získane vďaka nim s akýmikoľvek inými údajmi a pracujeme s cookies tak, že neumožňujú identifikovať konkrétne osoby.
10.6 Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len Google). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o užívaní stránky spolu s obsahom súborov cookies budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania užívania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a užívania internetu všeobecne. Google taktiež môže poskytovať tieto informácie tretím osobám, pokiaľ to bude požadované zákonom, alebo pokiaľ budú tretie osoby spracovávať informácie pre Google.

10.7 Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google, remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhliadnutých produktov), rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

11. DORUČOVANIE

11.1 Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Pokiaľ vzťah uzatvorený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie práva použili.

12.2 Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná

12.4 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy- viď čl.5.1

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Sassa Mode s.r.o. Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou, adresa elektronickej pošty: shop@sassamode.cz, telefón: +421 46/543 03 67 alebo +420 483 384 848.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 15.09.2023

V Jabloneci nad Nisou dňa 15.09.2023

Sassa Mode s.r.o.