coupon   Chcete urobiť radosť priateľke, manželke, alebo matke, ale nie ste si istý výberom alebo veľkosťou? Kúpte si náš darčekový poukaz.

coupon   Kúpte si náš darčekový poukaz.


 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Sassa Mode s.r.o.

so sídlom,
IČO: 25480880

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20171, ako správca osobných údajov (ďalej len spoločnosť) informuje užívateľov týchto webových stránok www.sassa.sk o zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia, ktoré vychádzajú z nasledujúcich skutočností a prístupov:
 

1. Tieto webové stránky nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame.

2. V prípade, že kontaktujete našu spoločnosť prostredníctvom webových stránok spoločnosti, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä: meno a priezvisko, firma, adresa, alebo sídlo spoločnosti, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, pričom spracované môžu byť iba tie údaje, ktoré nám budú výslovne poskytnuté.

3. Všetky takto získané údaje sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom a preto sú vyžadované iba v primeranej miere, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu za účelom spracovania.,

4. Takto poskytnuté osobné údaje naša spoločnosť využije k tomu, aby sme mohli reagovať na požiadavky záujemcov (návštevníkov webovej stránky), nadviazať kontakt a poskytnúť požadované informácie, alebo pre plnenie zmluvy o ktorej uzavretie má subjekt údajov záujem, je zmluvnou stranou alebo jedná v jej záujme.,

5. Poskytnutie osobných údajov pre účely na vznesené otázky alebo požiadavky alebo pre uzavretie zmluvy , sú zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie bude/môže znamenať, že spoločnosť nebude na otázky reagovať, či nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

6. Poskytnuté údaje ( meno, priezvisko a emailovú adresu) môže spoločnosť využiť k zaslaniu obchodných informácií obsahujúcich informácie o našich službách a ponúkaných produktoch, ktoré Vás s ohľadom na už uzatvorené zmluvy, či vznesené požiadavky môžu zaujímať. Toto spracovanie, resp. zasielanie obchodných informácií je možné kedykoľvek odmietnuť, čo nemá/nebude mať vplyv na iné zmluvné vzťahy, či naše povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov. K tomu stačí zaslať žiadosť (e-mail) na kontakt, z ktorého bola obchodná informácia zaslaná, prípadne na kontakt spoločnosti uvedený na webových stránkach.,

7. Osobné údaje bude ako správca spracovávať naša spoločnosť a budú využité iba v rámci našej spoločnosti v súvislosti s jej podnikateľským zámerom a to po dobu nevyhnutnú k realizácií zmluvných vzťahov, či plnení povinností podľa platných právnych predpisov (dane, účtovníctvo a pod.)

8. Osoby, ktorých osobné údaje sú takto spracovávané majú široké oprávnenia vo vzťahu k našej spoločnosti, ktoré spočívajú najmä v práve
a) Na prístup k osobným údajom ( najmä požiadať o potvrdenie o rozsahu, účelu a dobe ich spracovania a sprístupnenia, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie je možné požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov,
b) na opravu (je možné požiadať o opravu či doplnenie údajov, pokiaľ by tieto boli nepresné či neúplné,
c) na výmaz (pokiaľ už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracované, či spracovanie je protiprávne, alebo boli vznesené námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo to neukladá zákonná povinnosť)
d) na obmedzenie spracovanie osobných údajov(do doby vyriešenia prípadných sporných nárokov)
e) vzniesť námietku proti spracovaniu (námietka proti spracovaniu pre účely priameho marketingu vždy znamená, že osobné údaje nebudú už pre tento účel spracovávané),
f) podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov. Všetky hore uvedené je možné uplatniť na kontaktnej adrese spoločnosti – emailovej adrese shop@sassamode.cz. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame nesprávne obráťte sa prosím na kontrolný orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. V prípade, že subjekt údajov bude požadovať akékoľvek vysvetlenie ku hore uvedeným skutočnostiam, či prístupom, môže sa na spoločnosť obrátiť pomocou hore uvedenej kontaktnej adresy spoločnosti.
 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 15.09.2023
V Jablonci nad Nisou 15.09.2023
Sassa Mode s.r.o.